Enskripsyon 2019

Sa wap bezwen

Papye dènye klas ou fè

Batistè

Fotokopi kat idantite chilyen w

 

Pou etranje

Fotokopi paspò

Fotokopi papye dènye klas ou fè Ayiti

Fotokopi kat idantite chilyen, siw genyen

Orè klas yo

Maten: 8:30 AM pou 01:30 PM

Aprè-midi: 2:30 PM pou 6:00 PM

Aswè: 6:30 PM pou 10:00 PM

 

Klas disponib

Primè

Dènye klas fondamantal

Segondè

Avan dènye klas segondè

Dènye klas segondè